Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras

Tikslas – remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir stiprinti šeimą, formuoti teisingą visuomenės požiūrį į žmogaus gyvybę.

Šeimos centre vykstančių programų tikslai:
– puoselėti tradicines šeimos kaip institucijos vertybes;
– stiprinti šeimos narių atsakomybę, skatinti atvirą bendravimą šeimose, sąmoningą tėvystę;
– ugdyti pagarbą negimusiai gyvybei;
– skatinti šeimas suvokti ir patirti nėštumą, gimtį ir vaiko ugdymą kaip dvasinį (ne tik fiziologinį) veiksmą.

Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui:

Šeimos centre Sužadėtiniai gali išklausyti 6 srautines paskaitas, arba gali dalyvauti pasirengimo Santuokos sakramentui programoje mažoje grupėje.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programos vedančiųjų mokymai:

Šeimos centras organizuoja ir vykdo rengimo Santuokos sakramentui vedančiųjų mokymus, bei organizuoja seminarus ir mokymus jų kvalifikacijos tobulinimui.

Šeimos centre vyksta šeimoms skirtos veiklos:

 • Santuokos kursas
 • Bendravimo įgūdžių mokymai
 • Seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“
 • Natūralaus šeimos planavimo mokymai
 • Besilaukiančių šeimų mokyklėlė
 • Pasiruošimo žindyti ir ryšio su kūdikiu kūrimo kursas
 • Kursas tėvams, auginantiems paauglius
 • Mamų klubas

Programa jaunimui „Pažink save“:

Paskaitos, susitikimai bei savaitgaliai mokyklinio amžiaus jaunuoliams ir studentams apie santykius, vertybes, meilę, draugystę, pasirengimą santuokai ir iššūkius.

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. +370 5 264 4883
Faks. +370 5 212 1372
El. p. info@vasc.lt
http://www.vasc.lt

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras neformalaus ugdymo metodais siekia, kad jaunimas atrastų asmeninį santykį su Jėzumu Kristumi ir stengtųsi gyventi, kaip moko Evangelija bei Katalikų Bažnyčios Tradicija.

Jaunimo centro tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 35 metų (amžius keičiasi, priklausomai nuo VAJC siūlomos iniciatyvos), parapijų jaunimo lyderiai, ministrantai.

Jaunimo centro bendradarbiai – kunigai, dvasininkai, vienuoliai (-ės), tikybos mokytojai (-os), katechetai (-ės), jaunimo, maldos grupelių vadovai (-ės); krikščioniškų jaunimo organizacijų vadovai; katalikiški judėjimai ir asociacijos; vyskupijų jaunimo centrų darbuotojai; akademinės sielovados atsakingieji darbuotojai; valstybinės įstaigos, vykdančios darbą su jaunimu; katalikiška ir krikščioniška spauda, televizija bei radijas; Kelno ir Drezdeno – Maisseno vyskupijų Vokietijoje jaunimo sielovadininkai.

 • Tradiciniai renginiai: Krepšinio turnyras; piligriminis žygis į Trakus; Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų jaunimo vakaras; Šv. Kazimiero šventė (rengiama kartu su Vilniaus arkikatedra bazilika); Vilniaus arkivyskupijos ministrantų vasaros stovykla.
 • Evangelizacija Vilniaus mokyklose – tai ilgalaikis projektas, kurio tikslas yra lankyti Vilniaus miesto ir Vilniaus arkivyskupijos dekanatų mokyklas su evangelizacinėmis programomis.
 • Mokymų ciklas parapijos lyderių ugdymui, praktinių žinių ir kompetencijų gilinimui asmenims, dirbantiems su jaunimu.
 • Dvasinio pobūdžio seminarai, pašaukimų pastoracijos seminarų ciklas, patirtinio ugdymo seminarai skirti geriau ir giliau pažinti save ir kitus, savo gyvenimą, suteikti jam naują kryptį, atpažinti savo vietą ir vaidmenį pasaulyje.
 • Draugystės su Dievu vakarai vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienio vakarą. Vakaro svarbiausia dalis – Švenčiausio Sakramento adoracija, lydima trumpo liudijimo, šlovinimo giesmių, Susitaikinimo sakramento šventimo.

 

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. +370 5 212 3493
Mob. +370 610 37 314, +370 684 09 266
Faks. +370 5 212 3493
El. p. vajcui@gmail.com
http://www.vajc.lt

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras vienija bei palaiko besiugdančią, dvasiškai augančią katalikų tikybos mokytojų ir katechetų bendruomenę.

Katechetikos centro tikslas – siekia užtikrinti katalikų tikybos mokymo ir parapinės katechezės kokybę bei įgyvendinti visuminį religinį ugdymą Vilniaus arkivyskupijoje.

 • Rengia ir organizuoja katalikų tikybos mokytojams ir katechetams profesinio meistriškumo tobulinimo bei dvasinio tobulėjimo programas, renginius ir šventes.
 • Kuria ir įgyvendina projektus, konkursus, viktorinas mokiniams.
 • Kaupia informacinį fondą (religinę, pedagoginę, katechetinę literatūrą, vaizdo ir garso įrašus, technines ir metodines priemones, gerosios patirties aprašus ir pan.), kuriais gali pasinaudoti visi norintys.

 

Aušros Vartų 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 212 50 77
Mob. +370 670 21 492
El. p. katechetikoscentras@gmail.com
www.katechetika.lt

Akademinės sielovados centras

Vilniaus akademinės sielovados centro tikslas – padėti krikščioniškai asmenybei skleistis akademinėje aplinkoje ir atsiliepti į akademinės bendruomenės sielovados poreikius.

Akademinės sielovados centras vykdo programas Vilniaus aukštosiose mokyklose ir studentų miesteliuose.

Akademinės sielovados centro veikla:

 • Šv. Mišios studentams;
 • Akademinio jaunimo atsinaujinimo diena;
 • Piligriminės kelionės;
 • Paskaitos, seminarai;
 • Diskusijos, konferencijos;
 • Rekolekcijos studentams;
 • Studentų sielovada univeristetuose.

Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
El. p.: studentai@vilnensis.lt
Tel. nr.: 8 672 80 958
Facebook.com/VilniausAkademinesSielovadosCentras

Vilniaus piligrimų centras

Vilniaus piligrimų centro veiklos tikslas – padėti piligrimams atrasti Vilnių kaip Gailestingumo miestą ir patirti piligrimystę kaip gailestingumo kelionę.

Vilniaus piligrimų centro veikla:

 • informacijos teikimas apie piligrimystės galimybes Vilniaus arkivyskupijoje;
 • pagalba organizuojant piligrimines keliones;
 • socialinės, dvasinės ir fizinės piligriminės infrastruktūros telkimas, kad Vilnius taptų svetingu ir giliu dvasiniu patyrimu paženklintu piligrimystės miestu.

Dominikonų g. 6, 01131 Vilnius
Mob. +370 677 21 591
El. p. piligrimai@vilnensis.lt
www.vilniuspiligrimams.lt

Vilniaus arkivyskupijos CARITAS

Vilniaus arkivyskupijos Caritas yra Vilniaus arkivyskupijos bendruomenė, telkianti Bažnyčią sielovadinei ir karitatyvinei misijai, o visuomenę – socialiniam teisingumui ir atsakomybei.

Caritas koordinuoja 46 įvairiapusę pagalbą teikiančių centrų ir programų veiklą, telkia 140 specialistų ir 550 savanorių bendruomenę.

Caritas kviečia ir nori padėti:

 • Telktis parapijų bendruomenėms artumui skausme ir skurde esantiems.
 • Bendradarbiauti ir veikti kartu Bažnyčioje bei visuomenėje.
 • Dovanoti savo laiką savanoriaujant vienoje iš daugelio Carito veiklų.

Odminių g. 12, 01122 Vilnius
Tel. +370 5 261 1014
Faks. +370 5 231 4396
El. p. info@vilnius.caritas.lt
vilnius.caritas.lt